Р Е Ш Е Н И Е

 

 

                                                              № 1096

 

 

Гр. Варна, 04.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският районен съд - първи наказателен състав - в публично заседание, проведено на седми март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хр. Минев

 

при секретаря П.Г., като разгледа докладваното от съдията НАХД №7018 по описа за 2012г.

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

                    ОТМЕНЯ Наказателното постановление №12-1521 от 20.11.2012г., на Главен Директор на ГД „ИДТН”, с което на “СТРОНГИЛ 2005” ЕООД, с ЕИК 103953923, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Генерал Колев”, №21 вх.А ет.2 ап.9, с представляващ К. Т. А. с ЕГН ********** е наложена  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 100.00/сто/лева  на осн. чл.55 ал.2 от ЗТИП.

 

      Решението подлежи на касационно обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че мотивите към решението са изготвени пред АС Варна по реда на АПК.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:.......................


 

 

М О Т И В И

 

         Производството е образувано на осн. чл.59 и сл. От ЗАНН въз основа на жалба, предявена от К. Т. А. с ЕГН **********, против НП № 12-1521 от 20.11.2012г., на Главен Директор на ГД „ИДТН”, с което на “СТРОНГИЛ 2005” ЕООД, с ЕИК 103953923, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Генерал Колев”, №21 вх.А ет.2 ап.9, с представляващ К. Т. А. с ЕГН ********** е наложена  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 100.00лева  на осн. чл.55 ал.2 от ЗТИП. 

           В жалбата си въззивникът обжалва наказателното постановление като незаконосъобразно, постановено при съществено нарушение на процесуалните правила. Твърди, че не е доказано допуснатото нарушение, тъй като не е конкретизирано с посочени параметри от измерване какво износване е констатирано при извършената проверка. Моли за отмяна на НП.

           В съдебно заседание въззивникът редовно призован, не се явява лично,  представлява се от адв.Ж., която поддържа жалбата и по същество пледира за отмяна на НП и алтернативно за намаляване размера на санкцията.

           Въззиваемата страна не изпраща представител.

           Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

           Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срока за обжалване, от надлежна страна и приета за разглеждане от съда.

           Наказателното постановление е издадено от компетентен орган - Главен Директор на ГД „ИДТН”.

           След преценка на доводите на въззивника и становището на въззиваемата страна, с оглед събраните доказателства по делото, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

           На 05.06.2012г., при извършване на проверка на пътнически асансьор, с рег.№ Вн АУ 1066, намиращ се в хотел „Златен Явор” в к.к.”Зл.Пясъци”, общ.Варна е установено, че асансьорът се експлоатира. Проверяващите установили експлоатация на пътническия асансьор, като същия превозвал пътници. В хода на проверката е установено, че асансьорът се поддържат от „Стронгил 2005” ЕООД, съгласно сключен за това договор от 15.05.2009г. В хода на извършената проверка е установено, че каналите на триещата шайба са износени над допустимата норма.

         Така направената констатация е довела до извода, че е допуснато нарушение на чл.10 ал.1 т.9 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори.

         За така описаното нарушение бил съставен АУАН №1-307, в който нарушението е квалифицирано по чл.10 ал.1 т.9 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. Акта е надлежно връчен на представляващия дружеството, който е направил писмени възражения, че не е съгласен с акта. Във възражението си не оспорва констатираното нарушение, твърди, че неправилно е посочен рег.№ на асансьора и заводския номер на същия.

            Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото гласни и писмени доказателства, които са безпротиворечиви и кредитирани от съда изцяло. На практика и въззивника не оспорва така описаната фактическа обстановка.

            Въз основа на Акта е издадено обжалваното Наказателно  постановление, като административно наказващия орган е възприел изцяло обстоятелствата, сочени в акта за нарушение. Административно наказващия орган е квалифицирал нарушението по чл.10 ал.1 т.9 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и е наказал дружеството “Стронгил 2005” ЕООД, налагайки му ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 100.00 лева на осн. чл. 55 ал.2 от ЗТИП. 

 

           Съдът счита, че административнонаказателното производство, образувано по отношение на търговеца е проведено правилно, но незаконосъобразно.

           Нарушение са нормите на чл.42 и чл.57 ат ЗАНН, като съставният АУАН и издаденото наказателно постановление не съдържат всички реквизити, посочени в тези норми.

         Нито в АУАН, нито в НП е посочено как е било констатирано нарушението. Липсва каквато и да било конкретика за това извършвано ли е замерване на дълбочината на каналите на триещата шайба, с какъв уред е станало това, същия от ободрен за това тип ли е, отчетен ли е процент на грешка при измерването, кой е извършил измерването и т.н., или износването е преценено строго субективно и с обикновен поглед.

         Наказателното постановление е необосновано. Неправилно и незаконосъобразно административнонаказващия орган е приел, че е реализирано нарушение по чл.10 ал.1 т.9 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, като липсват конкретни доказателства за извършване на това нарушение.

        

         Съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и  неправилно и като такова следва да бъде отменено изцяло.

          Водим от горното, съдът постанови решението си.

 

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:...........................