Р Е Ш Е Н И Е

 

 

                                                             

 

 

Гр. Варна. ...........  2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският районен съд - първи наказателен състав - в публично заседание, проведено на девети май през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хр. Минев

 

при секретаря П.Г., като разгледа докладваното от съдията НАХД №6806 по описа за 2012г.

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

                    ИЗМЕНЯ Наказателното постановление №12-1422 от 29.10.2012г., на Главен Директор на ГД „ИДТН”, с което на “СТРОНГИЛ 2005” ЕООД, с ЕИК 103953923, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Генерал Колев”, №21 вх.А ет.2 ап.9, с представляващ К.Т.А. с ЕГН ********** е наложена  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200.00/двест/лева  на осн. чл.55 ал.2 от ЗТИП, като намалява размера на санкцията на 100.00/сто/ лева. 

 

      Решението подлежи на касационно обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че мотивите към решението са изготвени пред АС Варна по реда на АПК.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:.......................


 

 

М О Т И В И

 

         Производството е образувано на осн. Чл.59 и сл. От ЗАНН въз основа на жалба, предявена от К.Т.А. с ЕГН **********, против НП № 12-1422 от 29.10.2012г., на Главен Директор на ГД „ИДТН”, с което на “СТРОНГИЛ 2005” ЕООД, с ЕИК 103953923, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Генерал Колев”, №21 вх.А ет.2 ап.9, с представляващ К.Т.А. с ЕГН ********** е наложена  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200.00/двеста/лева  на осн. чл.55 ал.2 от ЗТИП. 

           В жалбата си въззивникът обжалва наказателното постановление като незаконосъобразно, постановено при съществено нарушение на процесуалните правила. Не оспорва фактическата обстановка, но твърди, че нарушението е било допуснато поради липса на достъп до обекта, който следва да се проверява. Моли за отмяна на НП, алтернативно за изменение на размера на санкцията.

           В съдебно заседание въззивникът редовно призован, не се явява лично,  представлява се от адв.Ж., която поддържа жалбата и по същество пледира за отмяна на НП и алтернативно за намаляване размера на санкцията.

           Въззиваемата страна не изпраща представител.

           Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

           Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срока за обжалване, от надлежна страна и приета за разглеждане от съда.

           Наказателното постановление е издадено от компетентен орган - Главен Директор на ГД „ИДТН”.

           След преценка на доводите на въззивника и становището на въззиваемата страна, с оглед събраните доказателства по делото, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

           На 05.06.2012г., при извършване на проверка на пътнически асансьор с рег.№847 АС 0316 в жилищна сграда  в гр.Варна , район „Одесос”, ул.”Чаталджа” №20 вх.Б  с товароподемност 400кг и 8 спирки е установено, че асансьора се експлоатира. Проверяващите установили експлоатация на двата пътнически асансьора, като същите превозвали пътници. В хода на проверката е установено, че асансьорите се поддържат от „Стронгил 2005” ЕООД, съгласно сключен за това договор от 05.01.2011г. В хода на извършената проверка не са представени дневниците, в които поддържащото лице следва да отразява техническото състояние на асансьора и резултатите от извършените проверки, обслужванията и ремонтите.

         Така направените констатации са довели до извода, че е допуснато нарушение на чл.9 ал.2 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, тъй като въззивното дружество не е извършвало функционални проверки за изправността и действието на асансьора и предпазните му устройства най – малко веднъж на 10 дни. 

         За така описаното нарушение бил съставен АУАН №7-344, в който нарушението е квалифицирано по чл.9 ал.2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. Акта е надлежно връчен на представляващия дружеството, който е направил писмени възражения, че не е съгласен с акта, тъй като свидетелите посочени в АУАН не са присъствали при извършване на проверката. Във възражението си не оспорва констатираното нарушение, като следва да се отбележи, че възражението не е подписано от подателя му.

            Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото гласни и писмени доказателства, които са безпротиворечиви и кредитирани от съда изцяло. На практика и въззивника не оспорва така описаната фактическа обстановка.

            Въз основа на Акта е издадено обжалваното Наказателно  постановление, като административно наказващия орган е възприел изцяло обстоятелствата, сочени в акта за нарушение. Административно наказващия орган е квалифицирал нарушението по чл.9 ал.2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и е наказал дружеството “Стронгил 2005” ЕООД, налагайки му ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200.00 лева на осн. чл. 55 ал.2 от ЗТИП. 

 

           Съдът счита, че административнонаказателното производство, образувано по отношение на търговеца е проведено правилно и законосъобразно.

           Спазени са нормите на чл.42 и чл.57 ат ЗАНН, като съставният АУАН и издаденото наказателно постановление съдържат всички реквизити, посочени в тези норми.

           Наказателното постановление е обосновано. Правилно и законосъобразно административнонаказващия орган е приел, че е реализирано нарушение по чл. 9 ал.2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

          Наказателното постановление е обосновано и правилно, като единствено при определяне на размера на санкцията АНО не е изложил каквито и да било мотиви за същата. Доколкото липсват мотиви, съдът е изправен пред невъзможност да ги обсъди, но намира, че липсват основания за налагане на санкция над предвидения законов минимум.

        

         Съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е законосъобразно и но неправилно и като такова следва да бъде изменено.

          Водим от горното, съдът постанови решението си.

 

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:...........................